sportlab leuven

sportmedische keuring

 

Sporten is gezond, dat weten we allemaal. Nochtans houdt sporten ook risico’s in. Mensen die regelmatig sporten hebbeen globaal een lagere kans om voortijdig te overlijden. Nochtans stellen sporters zich op het moment van sporten bloot aan een hoger risico. Dit noemt men de sportparadox. In Italië doet men al van in het begin van de jaren 80 een systematische screening van iedereen die competitiesport doet. In Italië heeft men deze sportparaox kunnen wegwerken. (Corrado et al. JAMA 2006: 296,1593-1601). De European Heart Association heeft richtlijnnen uitgevaardigd voor sportmedische screening naar aanleiding van deze Italiaanse data. In Vlaanderen Volgen wij deze richtlijnen maar er is vooralsnog geen terugbetaling door het RIZIV.

 Iedereen die een conditietest (max. inspanningstest) wil ondergaan moet in het bezit zijn van een sportmedische keuring.

 

sportmedische keuring

De laatste jaren heeft het Ministerie van Sport heelwat inspanningen gedaan om om met de actoren op het terrein een uniform screeningsprotocol uit te werken. De protagonisten hier waren de vereninging SKA  en belangrijke Professoren uit de cardiologie, pneumologie en bewegingsleer van verschillende Universiteiten.De bedoeling van een sportmedische keuring is het nagaan door middel van een vragenlijst, klinisch onderzoek en EKG of de betrokkene veilig kan sporten. In de eerste plaats wordt er nagegaan of er geen toegenomen risico zou kunnen bestaan op het plotseling overlijden door sportbeoefening. Zijn er aanwijzingen voor aangeboren of verworven hartaandoeningen? Daarnaast is er aandacht voor de geschiktheid voor een bepaalde sport. Of, anders gesteld, is er geen verhoogd risico op het ontwikkelen van (over-)belastingletsels? De sportmedische keuring gebeurt volgens het “Lausanne protocol” (anamnese, vragenlijst, klinisch onderzoek en EKG in rust) dat nu dus aangevuld wordt met een orthopedisch luik. Dit orthopedisch luik is sterk wetenschappelijk onderbouw en ontwikkeld door sportanova.

De consensus is dat een sporter om de 2 jaar gezien wordt en dat het orthopedisch luik en het cardiovasculair luik afgewisseld worden.

 

Voor de sportmedische keuring breng je dus mee: een recente bloedanalyse met cholesterolbepaling en eventueel de reeds ingevulde vragenlijst. (houd de ID kaart bij de hand voor het rijksregisternummer). Deze kan je bij voorkeur doorsturen via die bewuste site.

Zeker ook her-beginners hebben baat bij een sportmedische keuring. Mannen boven de 35 jaar en vrouwen boven de 45 jaar die een verhoogd cardiovasculair risico hebben, ondergaan voor hun sportmedische keuring ook een korte inspanningstest onder ekg-registratie. Rokers ondergaan steeds een basale spirometrie.

 

Benieuwd of het voor jou aan te raden is een sportmedische keuring te ondergaan? Doe de test!

Sportmedische keuring (overlopen wipam vragenlijst+ prevent. onderzoek volgens sportanova+ ecg zo >14j+ spiro zonder reversibil.+ maturiteitsbepaling en adult height predict. zo <14j) 70 euro
Sportmedische keuring met inspannings-EKG ( idem+ inspannings ecg.) 90 euro